Naar hoofdcontent

Dankzij itsme staat de patiënt centraal in zijn medisch dossier

Gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid. Bij het begin van 2019 wensen onze teams dit alle gebruikers toe van de Belgische identificatie-app itsme. Logisch: bij itsme gaan veiligheid en vertrouwelijkheid altijd samen. En wat is er vertrouwelijker dan onze gezondheid?

We kunnen heel wat situaties opnoemen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met ons medisch dossier als we om een of andere reden van huisarts moeten veranderen? Het "volgt" ons niet noodzakelijkerwijs naar de nieuwe arts. Deze moet dan van voren af aan beginnen. Maar daar houdt het natuurlijk niet op. We gaan immers niet alleen bij de huisarts langs, maar raadplegen ook specialisten of moeten naar het ziekenhuis. In een ideale wereld zouden al deze gegevens de patiënt systematisch moeten volgen, zodat elke regelmatig of met spoed geraadpleegde arts gebruik kan maken van een bijgewerkt en volledig overzicht. De digitale oplossing is er al met het beknopt medisch dossier, ook "Sumehr" ("Summarized Electronic Health Record") genoemd door de specialisten. Het is echter absoluut noodzakelijk dat de uitwisseling van dergelijke gevoelige gegevens beantwoordt aan zeer strenge regels inzake gegevensbeveiliging, bescherming van de privacy van de patiënt en zorgverlener en de naleving van het medisch beroepsgeheim. Alle voorwaarden zijn inmiddels vervuld, alleen de patiënt moest nog overtuigd worden.

De federale regering heeft daarom de procedure bespoedigd waarmee patiënten toegang krijgen tot hun eigen gegevens. Met de toepassing itsme kunnen zij op het federale portaal Mijngezondheid hun analyseresultaten, lopende voorschriften, gekregen of nog te krijgen inentingen, ... terugvinden. Zij kunnen bovendien het beveiligingsniveau van hun gegevens checken. Zo kan een zorgverlener onmogelijk toegang krijgen tot het medisch dossier van een patiënt als hij geen therapeutische verantwoording kan aantonen. Een bedrijfsarts of een arts die werkt voor een verzekeringsmaatschappij of ziekenfonds zal op een muur stoten. Enkel de patiënt heeft immers de sleutels in handen. Met itsme geeft hij zijn toestemming om bepaalde informatie te delen met een bepaalde zorgverlener. En kan hij op elk moment nagaan wie wat geraadpleegd heeft. De patiënt komt dus als winnaar uit de bus: de continuïteit van de verzorging wordt verzekerd en tegelijkertijd behoudt de patiënt de volledige controle over de uitgewisselde gegevens en kan hij op elk moment zijn gegevens raadplegen.

Deze evolutie is gunstig voor alle belanghebbende partijen en sluit ook aan op de uitgebreide digitalisering in de gezondheidssector, die meer dan andere sectoren beschouwd wordt als gevoelig wat de vertrouwelijkheid van gegevens betreft. Een vlotte toegang is noodzakelijk, maar deze moet wel sterk beveiligd zijn. Vandaar dat verschillende verzekeringsmaatschappijen (Axa, DVV, AG Insurance,…) en ziekenfondsen (Partena, OmniMut van de Onafhankelijke Ziekenfondsen,…) itsme geïntegreerd hebben.

"Met itsme® krijgen onze leden een veel vlottere toegang tot de informatie over hun uitkeringen en terugbetalingen in de gezondheidszorg.

Daartoe moderne en veilige instrumenten kunnen aanbieden die de administratieve kant vereenvoudigen is iets dat ons zeer ter harte ligt", getuigt ook Xavier Brenez, Algemeen Directeur van de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Eind december telde itsme meer dan 730.000 gebruikers. Dat is iets meer dan 10% van de Belgische bevolking tussen 20 en 64 jaar.